zamknij
Aby się zarejestrować, pobierz komunikator.

Możesz też założyć konto bez pobierania komunikatora.
Strona główna  
Znajomości tuż obok Ciebie.
Darmowe Gadu-Gadu na komórkę.
Darmowe SMS-y.
Pokaż jak działa Inspiro
  Zapamiętaj mnie    Zarejestruj się
Zapomniałem hasła


Regulamin świadczenia usług Inspiro

SPIS TREŚCI:

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają
 2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne
 3. Zasady korzystania z komunikatora Inspiro
 4. Zasady korzystania z Serwisu
 5. Blokowanie konta
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Odpowiedzialność
 8. Reklamacje
 9. Postanowienia końcowe


I. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Dostawca - oznacza oznacza Webventure S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 67\5.
 2. Konto- dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 3. Osoba - osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
 4. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
 5. Usługi - usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości realizacji dostępu do komunikacji z innymi użytkownikami Usług Dostawcy w urządzeniu przenośnym posiadającym aktywny moduł Bluetooth lub podłączonym do sieci Internet.
 6. Okres Ważności - czas 90 dni od momentu pobrania komunikatora Inspiro przez Użytkownika.
 7. Aktualizacja - pobranie nowej wersji komunikatora Inspiro z Serwisu, w przypadku, gdy upłynie Okres Ważności.
 8. Inspiro.pl - portal internetowy figurujący pod adresem internetowym http://inspiro.pl
 9. komunikator Inspiro - aplikacja na urządzenia mobilne stworzona w platformie Java Micro Edition (J2ME) przez Webventure S.A., używająca do komunikacji moduł Bluetooth oraz połączenie Internetowe.
 10. Serwis - społecznościowy portal inspiro.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom pobranie komunikatora Inspiro, nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego.


II. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Użytkowników.
 2. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie, zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.


III. Zasady korzystania z komunikatora Inspiro

 1. Usługi komunikatora Inspiro są udostępniane wszystkim Użytkownikom komunikatora Inspiro nieodpłatnie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przez cały Okres Ważności. Dokonując Aktualizacji, Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie przez Dostawcę Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Usług komunikatora Inpiro może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika. Korzystanie z Usług komunikatora Inspiro w celach zarobkowych bądĽ komercyjnych lub w celach związanych z prowadzoną jakąkolwiek działalnością gospodarczą bądĽ w związku z prowadzeniem takiej działalności może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z Dostawcą.
 3. Użytkownik pobierający komunikator Inspiro może, lecz nie musi dokonać procesu rejestracji. Warunkiem koniecznym pobrania komunikatora Inspiro jest wyrażenie zgody na świadczenie przez Dostawcę Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik może przy rejestracji w Serwisie dokonywanej w celu korzystania z usługi komunikatora Inspiro podać jakiekolwiek dowolne oznaczenia identyfikujące go dla celów korzystania z usług komunikatora Inspiro. Podanie przez Użytkownika przy rejestracji jakichkolwiek danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z usług komunikatora Inspiro, chyba że związane jest z korzystaniem przez użytkownika z Usług dodatkowych jako warunek korzystania z tych usług w wybranym przez Użytkownika wariancie. Użytkownicy komunikatora Inspiro przyjmują do wiadomości, że ewentualnie podane przez nich dane osobowe stają się, zgodnie z zasadami świadczenia usług komunikatora Inspiro, danymi dostępnymi publicznie.
 5. Użytkownik może stracić prawo do korzystania z Usług w przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu korzystania z komunikatora Inspiro dostępnego na inspiro.pl.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, gdy te będą wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym, jeżeli Użytkownik będzie działał na szkodę Dostawcy lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do tego, aby w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług komunikatora Inspiro, rozwiązać umowę o korzystanie z tych Usług oraz usunąć dane podane przy rejestracji, jak również w każdej chwili przeglądać i zmieniać dane podane przy rejestracji. Rozwiązanie umowy na korzystanie z usług komunikatora Inspiro przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie oprogramowania służącego do świadczenia Usług komunikatora Inspiro, zaś usunięcie danych podanych przy rejestracji następuje poprzez wybranie opcji umożliwiającej usunięcie tych danych dostępnej w ramach komunikatora Inspiro.
 8. Przy korzystaniu z usług komunikatora Inspiro Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • popełniać przestępstw i wykroczeń,
  • umieszczać treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  • nawoływać lub podżegać do popełniania przestępstw lub wykroczeń;
  • nękać inne osoby w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego poprzez wielokrotne wysyłanie niechcianej korespondencji;
  • wysyłać niezamówionej korespondencji reklamowej lub promocyjnej (spamu), przy czym zachowanie takie stanowi również wykorzystywanie kont Użytkowników komunikatora Inspiro do wielokrotnego przekazywania tej samej lub podobnej, co do treści informacji adresowanych do tej samej osoby lub grupy osób z wielu kont Użytkowników niezależnie od treści takich informacji oraz celu ich przesyłania;
  • naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej.
Dostawca w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa udostępnia organom ścigania oraz innym uprawnionym organom i instytucjom państwowym dane z komunikatora Inspiro dotyczące Użytkownika, jego Numeru Użytkownika, oraz wykaz wiadomości Użytkownika. W tym celu wymienione dane są przechowywane przez Dostawcę.

IV. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Przy korzystaniu z usług komunikatora Inspiro Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • popełniać przestępstw i wykroczeń,
  • umieszczać treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  • nawoływać lub podżegać do popełniania przestępstw lub wykroczeń;
  • nękać inne osoby w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego poprzez wielokrotne wysyłanie niechcianej korespondencji;
  • wysyłać niezamówionej korespondencji reklamowej lub promocyjnej (spamu), przy czym zachowanie takie stanowi również wykorzystywanie kont Użytkowników komunikatora Inspiro do wielokrotnego przekazywania tej samej lub podobnej, co do treści informacji adresowanych do tej samej osoby lub grupy osób z wielu kont Użytkowników niezależnie od treści takich informacji oraz celu ich przesyłania;
  • naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej.
 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Dostawcę. Dostawca zastrzega, że w przypadku założenia większej ilości Kont przez tego samego Użytkownika, zostaną usunięte przez Dostawcę bez uprzedniego zawiadomienia. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Dostawca ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Dostawca jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 4. Zawierając umowę z Dostawcą, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Dostawcy oraz innych Osób
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraĽnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  • podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Dostawcy, Użytkowników i innych Osób.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Dostawcy w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Dostawcę jego danych osobowych podanych w trakcie zakładania Konta i podczas korzystania z innych usług Serwisu.
 7. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Inspiro.pl (ul. Żelazna 67\5, 00-871 Warszawa), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
  Użytkownik akceptując regulamin zgadza się na:
  • przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych podmiotów trzecich, również w przyszłości;
  • przekazanie swoich danych osobowych w celach marketingowych dla podmiotów trzecich;
  • otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Dostawcy, jego partnerów oraz podmiotów trzecich.
 8. Przy korzystaniu z usług Serwisu Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązującego prawa, w szczególności:
 9. popełniać przestępstw,
 10. umieszczać treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
 11. nawoływać lub podżegać do popełniania przestępstw lub wykroczeń;
 12. nękać inne osoby w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego poprzez wielokrotne wysyłanie niechcianej korespondencji;
  wysyłać niezamówionej korespondencji reklamowej lub promocyjnej (spamu), przy czym zachowanie takie stanowi również wykorzystywanie kont Użytkowników Serwisu do wielokrotnego przekazywania tej samej lub podobnej co do treści informacji adresowanych do tej samej osoby lub grupy osób z wielu kont Użytkowników niezależnie od treści takich informacji oraz celu ich przesyłania;
 13. naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej.
Dostawca w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa udostępnia organom ścigania oraz innym uprawnionym organom i instytucjom państwowym dane z Serwisu dotyczące Użytkownika, jego Numeru Użytkownika, dane dotyczące czasu i numeru IP logowania oraz wykaz wiadomości Użytkownika. W tym celu wymienione dane są przechowywane przez Dostawcę.

V. Blokowanie konta

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądĽ innych Użytkowników.
 2. Dostawca ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej na stronie http://inspiro.pl/moje_konto/ustawienia/usun_konto/.
 6. Umowa może zostać rozwiązania przez Dostawcę poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Dostawcy,
  • umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraĽliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Dostawca może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 9. W przypadku zablokowania Konta przez Dostawcę, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Dostawcy.


VI. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika podanych przy rejestracji.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub uzupełniania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w określonym przez Dostawcę minimalnym zakresie jest niezbędne w celu poprawnej rejestracji oraz pobrania komunikatora Inspiro.
 3. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póĽn. zm.), używania ich dla celów związanych ze świadczonymi Usługami i nie udostępniania ich podmiotom trzecim, chyba, że te podejmują czynność w imieniu i na zlecenie Dostawcy lub jeżeli jest to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług.


VII. Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie udostępnia informacji o numerach telefonicznych Użytkowników Usług. Dostawca stosownie do możliwości technicznych dołoży starań, aby Usługi były świadczone w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidywanych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi Użytkowników na stronach Serwisu.
 2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wynikające z:
  • niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  • specyfikacji technicznej urządzenia mobilnego którym posługuje się Użytkownik
  • niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  • korzystania z Usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu konta Użytkownika,
  • pogorszenia warunków technicznych do świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
  • siły wyższej,
  • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądĽ usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraĽliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Dostawcy bądĽ innych Osób.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.


VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Dostawcy.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Dostawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Dostawca pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Dostawca nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.


IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://inspiro.pl/regulamin.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2008 roku.
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronach Serwisu.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Dostawcą. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Dostawcą, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 5. Dostawca Usługi nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.
 6. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Dostawcy.© 2008-2017 Inspiro. Wszelkie prawa zastrzeżone
o Inspiro|dla mediów|FAQ|pomoc|pobierz|forum|reklama|regulamin|kontakt